Helle Hygum Espersen og Linda Lundgaard Andersen:

Skab åbne processer og sørg for at have klare rammer

At samarbejde innovativt med borgere handler om at skabe åbne demokratiske processer, hvor borgere kan bidrage med deres viden, interesser og ressourcer. Det kan i praksis antage mange forskellige former. I den brugerdrevne innovation kan borgere, frivillige og professionelle samskabe og samproducere på forskellige måder og med forskellige resultater. Det kan rette sig mod målrettede og afgrænsede initiativer og velfærdsydelser, eller det kan være en mere langstrakt og forpligtende samskabelse mellem brugere af offentlige ydelser, frivillige og faglige medarbejdere.

Innovation i samarbejde med borgere er derfor både processer – hvordan vi forsøger at skabe det nye – og produkter – hvilke indsatser eller produkter vi udvikler. Innovation i samarbejde med borgere kan også udfoldes som både individuelle og kollektive processer, og innovationen kan være forskelligt motiveret. Der kan være fokus på at kvalificere og forbedre service eller på at skabe demokratisk værdi og bygge bro mellem forskellige tilbud, arenaer og borgergrupper. Det er væsentligt at skelne mellem konkrete serviceinnovationer i samarbejde med borgeren og innovation med borgerinddragelse, hvor drivkraften er ønsket om at etablere en forhandlingsret og retten til indflydelse og deltagelse. Der er forskel på at arbejde med innovation i samarbejde med borgere som en ligeværdig gensidig udveksling af viden og ressourcer – og som professionel inddragelse eller konsultering af borgere. I den gensidige relation kan der både udspille sig en transformerende innovation i grænsedragningen mellem borger og professionel og i organiseringen omkring dem og en innovation i selve servicen. Sidst, men ikke mindst, kan innovation i samarbejde med borgere tage form af både midlertidige inddragelsesprocesser og langvarige gensidige samarbejdsrelationer.

 • Hvad får man ud af samarbejdet?

  Innovation med borgere i centrum kan skabe forskellige former for værdi, f.eks. fornyelse af velfærd, som er borgerdrevet. Mange borgere vil gerne have indflydelse på og bidrage til service og løsninger, og den demokratiske værdi af innovation i samarbejde med borgere er derfor væsentlig. Borgerdrevet innovation kan også tage form af empowerment, og borgergrupper kan blive mere selvstyrende på både individuelt og kollektivt niveau og få bedre muligheder for at påvirke faktorer, der har indflydelse på deres liv.

  For alle dele af den offentlige sektor kan demokratisk innovation i samarbejde med borgere skabe større tilfredshed, moralsk ejerskab og personalisering af velfærdsydelser, bedre ressourceudnyttelse og større demokratisk legitimitet af løsninger. Et innovativt samarbejde kan også skabe mere effektive processer og produkter.

 • Hvad skal man være opmærksom på?

  Innovation i samarbejde med borgere kan bringe markedsmekanismer ind i offentlige velfærdsydelser og derved stå i fare for at skævvride disse. Det repræsentative demokrati kan udfordres, fordi politikernes magt bliver mindre, og man kan stille spørgsmålstegn ved legitimiteten af de konkrete deltagende borgere. Innovation i samarbejde med borgere kan også tage form af et effektiviseringsredskab, der flytter opgaver fra professionelle over på borgere – og derved skabe større ulighed.

  Der kan være en risiko for, at nogle interesser kan dominere over andre, og en kollektiv dialog med forskellige borgere er derfor væsentlig. Innovation i samarbejde med borgere bør sætte fokus på, hvad det nye og det innovative er, og hvordan dette kan frembringes. Og det skal sikres, at der er ressourcer og handlekraft til at realisere de mest innovative tiltag, som ser dagens lys.

De gode råd

 • 1
  Borgere deltager ofte i samarbejder på baggrund af kollektive hensyn frem for af individuelle hensyn – men individuelle hensyn kan være gode som indledende motivation. Jo længere tid, borgerne deltager, desto mere tilbøjelige er de til at være motiveret af kollektive frem for individuelle faktorer.
 • 2
  Skab rammer for, at borgere kan bringe deres væsentligste interesser på bane. Det er en væsentlig drivkraft, at borgerne oplever at have indflydelse. Tillid til at kunne gøre en forskel er den vigtigste ressource for borgere, som deltager i innovation.
 • 3
  Fokuser på at skabe et åbent, ligestillet og nyskabende rum. At arbejde med innovation i samarbejde med borgere kan kræve særlige kompetencer og kompetenceudviklingsbehov hos såvel de professionelle medarbejdere som borgerne.
 • 4
  Aftal og afklar rammer for, hvordan nye idéer og indsatser, som skabes i samarbejde med borgere, faktisk kan realiseres. Ellers kan innovationen fremstå som et pseudoprojekt.
 • 5
  Husk, at inddragelse af borgere i innovationsprocesser med fordel kan antage mange forskellige former: f.eks. som kortvarig og kreativ samskabelse, som langstrakt og ligeværdigt samproduktionsfællesskab, som prioriterings- og strategifællesskaber, som økonomiske budgetteringsseminarer og som åbne byudviklingsprocesser.

Vil du vide mere?

Helle Hygum Espersen, seniorprojektleder i VIVE, 40 50 56 74, hees@vive.dk

Linda Lundgaard Andersen, professor, Center for Socialt Entreprenørskab, RUC 46 74 26 71, lla@ruc.dk