Poul Erik Lauridsen:

Vær bevidst om forskelle – og hav en åben dialog

Danmark har i kraft af landets størrelse og historie haft mange samarbejder med udlandet. Et særligt samarbejde, også i international målestok, er det nære samarbejde med nabolandet Sverige om at etablere Greater Copenhagen som en af de mest konkurrencedygtige regioner i Europa. Gate 21 har i sin egenskab af partnerorganisation høstet værdifulde erfaringer og indsigter fra det praktiske samarbejde mellem landene, ikke mindst fordi alle vores tværregionale projekter arbejder i både bredden og dybden med kommuner, virksomheder og universiteter som ligeværdige deltagere. Et konkret resultat af samarbejdet er projektet Lighting Metropolis, der med deltagelse af kommuner, universiteter og virksomheder er med til at gøre Greater Copenhagen til et verdensførende laboratorium for intelligent bymæssig belysning.

En vigtig erkendelse er, at man ikke skal låse sig fast på forudbestemte analyser eller traditionsbundne forestillinger om, hvilke spidskompetencer de respektive lande er kendte for – men derimod være åben og lydhør over for, hvor langt de enkelte partnere er i deres udviklingsfase netop nu. En lige så vigtig erkendelse er, at et samarbejde bliver mest meningsfuldt, når resultaterne defineres ud fra reelle behov. I et innovationsprojekt ligger de teknikdrevne behov aldrig langt borte, særligt i en region, som også gerne vil sætte fremtidens teknologiske dagsorden. Et øget fokus på brugernes behov kan åbne for partnerkredsens iboende potentiale og flytte fokus væk fra de gængse metoder og styrkepunkter, hvilket kan bidrage til at ændre dynamikken og frigøre helt nye kompetencer på det regionale marked.

I vores samarbejde om at etablere en vækststrategisk region på tværs af landegrænser består det vigtigste arbejde i konstant at udbygge tilliden mellem partnerne og sikre en stærk tro på, at et gensidigt ejerskab til vores fælles vision vil medføre en balanceret fordeling af væksten.

 • Hvad får man ud af samarbejdet?

  Et internationalt samarbejde som vores inden for Greater Copenhagen skaber værdi på både kort og langt sigt. Værdien på kort sigt består af løsninger, tjenester, produkter og viden, som direkte bidrager til at skabe arbejdspladser, nye kontrakter og investeringer i regionen.

  En væsentlig forudsætning for det har været at udforme klare juridiske rammer for offentlig-privat innovation, så regionale aktører kan føle sig trygge ved de nye EU-regler uden at skulle bekymre sig om det, der står med småt.

  Værdien på langt sigt er en velintegreret og stabil vækstregion – et resultat af kontinuerligt integrationsarbejde mellem regionens parter, hvor vores projekter stiller konstante krav om nytænkning og pragmatiske kompromiser, der kan gøre regionens innovationsarbejde stærkere og mere gnidningsfrit og fleksibelt.

 • Hvad skal man være opmærksom på?

  Det udvidede og fordybede samarbejde på tværs af Øresund er stadig relativt nyt, og en af udfordringerne ved et samarbejde mellem to så geografisk tætte partnere er, at selvom regionen udefra virker homogen, findes der kulturelle forskelle landene imellem, som indimellem er så subtile, at de risikerer enten ikke at blive identificeret i tide eller at blive ignoreret og affejet som en kulturel særhed. Det kan resultere i unødige misforståelser eller usikkerhed om målsætninger, leverancer og ansvarsfordeling.

  En åben dialog fra begyndelsen er en afgørende forudsætning for samarbejdets succes. Vær derfor ikke bange for også at lave sjov med hinandens forskelle og særheder, da de netop hjælper med til at identificere og belyse indbyrdes forskelligheder – og gør dem til en styrke frem for en forhindring.

De gode råd

 • 1
  Vær bevidst om, at der i et samarbejde med udenlandske partnere ofte findes forudindtagede opfattelser af de respektive partneres spidskompetencer. Bevar hellere et åbent sind, og vær lydhør over for, hvor dine partnere befinder sig i udviklingsfasen.
 • 2
  Sørg for at arbejde kontinuerligt og konsekvent med at underbygge tilliden til, at den fælles vision fører til en afbalanceret og retfærdig fordeling af væksten mellem partnerne.
 • 3
  Etabler gerne samarbejdsprocesser, som er nye for alle partnere, for at bryde med faste mønstre og opmuntre til nytænkning hele vejen mod det fælles mål.
 • 4
  Forvandl juridiske begrænsninger til muligheder for begge lande gennem udformning af tydelige aftalerammer, som er nemme at arbejde med.
 • 5
  Identificer kulturelle ligheder og forskelle tidligt i forløbet – gerne ved hjælp af humor – og gør mangfoldigheden til en styrke i stedet for en barriere.

Vil du vide mere?

Poul Erik Lauridsen, direktør, Gate 21 43 68 34 02, poul.erik.lauridsen@gate21.dk