GENBRUG OG DEL

72 %
af de offentlige innovationer er enten inspireret af andres løsninger eller kopieret fra andre.

Åben illustration GENBRUG OG DEL Download illustration

Knap tre ud af fire offentlige innovationer er inspireret af andre eller kopieret

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andre løsninger. Figuren bygger på spørgsmålet ”For den seneste innovation var...” med svarkategorierne ”jeres arbejdsplads den første til at udvikle og indføre innovationen (så vidt I ved)”, ”innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads”, ”innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger” og ”Ved ikke”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren medtager ikke de 10 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Knap tre ud af fire offentlige innovationer er inspireret af andre eller kopieret"

De første offentlige innovationer af sin slags er oftest forsøgt delt med andre

Figuren viser, hvor ofte innovationer er forsøgt delt, når de er den første af sin slags, inspireret af andres løsninger, men tilpasset og i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Den samlede forskel på hvor ofte innovationer er forsøgt delt, er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Figuren viser ikke hvor ofte innovationer er delt, når arbejdspladsen har svaret ”Ved ikke” til, om innovationen er genbrug af andres løsninger. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.704.

Åben illustration "De første offentlige innovationer af sin slags er oftest forsøgt delt med andre"

Case

7 ud af 10 overvægtige børn taber sig med sundhedsmodel fra Holbæk

Regionshospitalet i Randers og fire nordøstjyske sundhedscentre har succesfuldt genbrugt Holbæk-modellen til livsforbedrende indsats over for områdets overvægtige børn og unge. Modellen er udviklet af læge i børnesygdomme Jens-Christian Holm fra Holbæk. Kuren er en omfattende pakkeløsning, der inkluderer kurser for de kommunale medarbejdere i at bruge modellen. 70 pct. af 1.700 unge er på kort tid kommet af med deres problem.

Læs hele casen her

"I den offentlige sektor har vi brug for at løse flere problemer for færre penge. Derfor skal vi selvfølgelig ikke løse det samme problem to gange. Det betyder, at spredning af innovation i den offentlige sektor er dybt afgørende. Når vi udvikler nye løsninger hos os selv og bruger skattekroner på det, så skylder vi simpelthen vores samfund og skatteyderne at stille de nye løsninger og erfaringer til rådighed for andre, så andre kan omsætte den viden hos dem selv i deres egen kontekst."

Åben citat fra Christian Bason, direktør, Dansk Design Center.

Christian Bason, direktør, Dansk Design Center.

Kontakt: 31 31 73 74
chb@ddc.dk

Faglige relationer eller netværk er den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi

Figuren viser gennem hvilke kanaler, arbejdspladser har hentet inspiration til genbrugte innovationer, dvs. innovationer, der er inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af inspirationskanalerne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Ad hvilke(n) kanal(er) hørte I om løsningen, som I er inspireret af/har kopieret?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, hvor den seneste innovation er er inspireret af andres løsninger, men tilpasset eller i vidt omfang en kopi af andres løsninger. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 14 %, der har svaret ”Andet” eller den ene procent, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.349.

Åben illustration "Faglige relationer eller netværk er den vigtigste inspirationskanal for innovationer, der er inspireret af andres løsninger eller en kopi"

Faglige relationer eller netværk er den vigtigste delingskanal for innovationer, der er forsøgt delt, så andre kan genbruge dem

Figuren viser, gennem hvilke kanaler arbejdspladser har forsøgt at dele deres seneste innovation, så andre kan genbruge løsningen. Procenterne længst til højre viser procentandelen, der har valgt mindst én af delingskanalerne inden for kategorien. Kategorierne er en analytisk tilføjelse og har ikke været vist som en del af spørgsmålet. Figuren bygger på spørgsmålet ”Gennem hvilke kanaler har I forsøgt at sprede den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har forsøgt at dele deres seneste innovation, så andre kan genbruge løsningen. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 12 %, der har svaret ”Andet” eller ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=950.

Åben illustration "Faglige relationer eller netværk er den vigtigste delingskanal for innovationer, der er forsøgt delt, så andre kan genbruge dem"

Case

Betalingskort til børn fjerner bøvl med kontanter i frokostkøen

Skolebørn i Aalborg Kommune har ikke længere lommerne fulde af mønter, når de køber frokost i kantinen. I 2015 indførte kommunen betalingskort på alle større skoler – 40 i alt – og det har betydet bedre service for børn og forældre samt en mere effektiv arbejdsgang for kantinepersonalet.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Skab løsninger, der kan kopieres og bruges af andre

Jesper Nygård er administrerende direktør i Realdania og næstformand i Fondenes Videnscenter. Realdania har det byggede miljø som arbejdsfelt og har gennem årene støttet mere end 3.350 projekter over hele landet. Den filantropiske forening har bl.a. fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer i samarbejde med andre aktører. Læs ekspertens råd
Besøg også...

Spredningsguiden – gør det nemmere at dele og genbruge løsninger

For at gøre det nemmere at sprede de gode løsninger og erfaringer, har COI udviklet Spredningsguiden. Et dialogværktøj, som kan hjælpe offentlige arbejdspladser med at genbruge og dele gode løsninger.

Gå til side