Der skabes mange typer værdi når udlandet spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når udlandet spiller en positiv rolle for innovationen. Værdien politiske mål opnås signifikant oftere, når udlandet spiller en positiv rolle for innovationen, mens værdien medarbejdertilfredshed signifikant sjældnere opnås. Der ses ikke en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, effektivitet og borgerinddragelse ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.