SÆT POLITISK RETNING

63%

... af de offentlige innovationer er igangsat eller fremmet af politikere

Del illustration Download illustration

DEN NÆRMESTE POLITISKE LEDELSE SPILLER LIDT OFTERE EN ROLLE I KOMMUNALE INNOVATIONER END I STATSLIGE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af den nærmeste politiske ledelse i hhv. kommune, region og stat. Den nærmeste politiske ledelse spiller en signifikant større rolle i kommunerne, end den gør i staten. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

LOVGIVNING OG NATIONALE POLITISKE KRAV SPILLER LIDT OFTERE EN ROLLE I KOMMUNALE INNOVATIONER END I STATSLIGE

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er igangsat af eller fremmet af den nærmeste politiske ledelse i hhv. kommune, region og stat. Den nærmeste politiske ledelse spiller en signifikant større rolle i kommunerne, end den gør i staten. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation 2013-2014. Antal observationer = 1.093.

Del illustration

quote-dummy.jpg

”Der er en tendens til, at borgerne kræver mere og vil inddrages i de politiske processer. Det kræver en forandring for politikerrollen, hvor politikerne bliver nødt til at tale mere med borgerne end før. Til gengæld er potentialet stort. Sammen med borgerne får politikerne en mulighed for at skabe løsninger, som man ikke bare kan tænke sig til fra rådhuset og få input, man slet ikke have forestillet sig. Der er dog også en risiko for, at politikerne lytter uden at gøre sig nogen tanker om, hvad de ønsker skal komme ud af samspillet. Og det skal de, hvis de vil have noget ud af det,” siger Kristina Krüger Hansen, Ph.d., Roskilde Universitet.

Del citat

Ph.d., Roskilde Universitet. Har skrevet ph.d. om det lokalpolitiske lederskab og hvordan det kan styrkes.

Case

Politikere tænkte nyt og fik flygtninge i beskæftigelse

icon-check.png I Hedensted besluttede borgmester Kirsten Terkilsen(V) sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job. De lavede en task-force i 2015 og gennem tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og med lokale virksomheder lykkedes det at få flere flygtninge i job eller i indsatser, som fik flygtninge til at nærme sig enten beskæftigelse eller uddannelse.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Vi satte os sammen på tværs af fagområderne og politiske udvalg. Lige fra skole-, daginstitution- og til beskæftigelsesområdet. Det handlede om at skabe helhed og det tværfaglige samarbejde, som kunne bringe vores flygtninge videre og ud af passiv forsørgelse. Vi måtte erkende, at hvis vi fortsat parkerede dem på skolebænken for at lære dansk, skete der for lidt, og de blev i nogen grad passiviseret. Gennem det tværfaglige samarbejde og gennem et fantastisk godt samarbejde med lokale virksomheder, er det lykkedes at markant flere i gang,” siger Kirsten Terkildsen.

Del citat

Borgmester, Hedensted Kommune, Kirsten Terkilsen (V), besluttede sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job.

quote-dummy.jpg

”Som socialborgmester har jeg hørt om mange eksempler på, at social- og beskæftigelsesforvaltningen ikke hænger sammen. Fra Silkeborg Kommune havde jeg hørt, at de havde haft stor succes med et hus, som samlede medarbejdere fra begge forvaltninger for at skabe en ramme for psykiske patienter. Så inspirationen kom der fra. Men det var mig som politiker, der søsatte ideen og kæmpede for, at den blev en realitet. At lede innovative processer kræver, at man som politiker både har langsigtede mål og ambitioner, som kan opfyldes og samtidig kan give resultater for den korte bane. Det, at kunne sætte en retning og så have tålmodighed og vedholdenhed, selv når resultaterne ikke kommer på dag ét, det er afgørende. ” siger Jesper Christensen(S), socialborgmester i Københavns Kommune, der mener, at det kræver noget særligt af politikere, når de står i spidsen for innovation.

Del citat

Jesper Christensen, socialborgmester, Københavns Kommune. Jesper Christensen stod i spidsen for at få en Hus for Psykisk Sundhed til Københavns Kommune. Ideén fik han fra Silkeborg Kommune, der har haft succes med et lignende hus.

Case

DE FOLKEVALGTE SKAL LEDE FORANDRINGER I LOKALSAMFUNDET

icon-check.png De folkevalgte skal i tæt dialog med borgerne tage lederskab i lokalsamfundet. Det er essensen i Kommune 3.0 – Skanderborg Kommunes vision siden 2012. Et af forandringsværktøjerne er § 17, stk. 4-udvalg, hvor borgere, erhvervs- og foreningsliv sammen med byrødderne udvikler løsninger på lokalområdets udfordringer.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Det kræver ledelsesmæssigt mod, politisk ejerskab og mod til at beskytte medarbejdere, der går nye veje. Og selvfølgelig godt samspil mellem de tre parter. Det er på ingen måde en nem opgave at arbejde med innovation. Til gengæld har vi fået skabt en organisation, der kan tage imod forandringer. Og presset for at finde nye veje bliver ikke mindre de kommende år. siger Niels Højberg.

Del citat

Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune. I de seneste år har Aarhus Kommune arbejdet målrettet med at gå nye veje og forny måderne kommunen arbejder på og forstår sig selv på.

quote-dummy.jpg

“Vi offentligt ansatte kan ikke gennemføre radikal innovation uden politikernes aktive medvirken. Heldigvis – den offentlige sektor er demokratisk ledet. Det bedste, de folkevalgte kan gøre for innovationen, er derfor at stille sig helt ud på kanten af deres erkendelser og tvivle – offentligt – på, om det, vi hidtil har gjort, er det mest effektfulde. Det frisætter nemlig de offentligt ansatte til at eksperimentere. Men når en politiker, særligt en magthaver, har det mod, belønnes det ikke altid. Det kan af medier og opposition let fordrejes til en ’indrømmelse’ af selv at have fejlet! Og dét slår den hjælpsomme tvivl ihjel på 10 sekunder.”

Del citat

Helene Bækmark, kommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Før da direktør for ældre- og handicapforvaltningen, Odense Kommune samt for Pleje, sundhed og arbejdsmarked, Fredericia Kommune. Medopfinder af hverdagsrehabilitering, som siden spredte sig til mange kommuner. Kontakt: 72 53 10 02, hbaek@fmk.dk

Case

I HOLBÆK FINDER BORGERE OG POLITIKERE LØSNINGER I FÆLLESSKAB

icon-check.png I tæt dialog med borgerne har Holbæk Kommunes byråd omstillet den kommunale drift og sparet 35 mio. kr. siden 2014. Samarbejdet hedder 'Holbæk i fællesskab' og sætter nye krav til politikernes rolle i den kommunale beslutningsproces.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Mange politikere bliver blanke i blikket, når de skal udvikle ny politik, og beder så administrationen om et udspil. Det fører ofte til en gætteleg, hvor administrationen forsøger at tilpasse deres løsninger til en antagelse om, hvad politikerne vil høre, og det sætter en masse begrænsninger. Hvis politikerne derimod søger information bredt og får talt med mange forskellige mennesker om en problemstilling, giver det en helt anden type inspiration til at tænke nyt. Men det skal ske tidligt i processen, før der går partipolitik og positionering i den.”

Del citat

Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet.

Eva Sørensen forsker ved Institut for Samfund og Globalisering i politisk lederskab, samarbejdsdreven innovation og innovation i den offentlige sektor. Kontakt: 46 74 24 86, eva@ruc.dk

quote-dummy.jpg

“Hvis man skal innovere radikalt på velfærdsområdet, er man også nødt til at innovere de politiske processer. Begynder man enhver diskussion med at have sine grundholdninger og sige nej, kommer man ingen vegne. Men det behøver ikke at være mere indviklet, end at man aftaler at bruge det første kvarter af et møde på at være undersøgende og nysgerrig, for så kan politikerne se tingene på en anden måde og komme væk fra deres vante standardmeninger – og det er nødvendigt.”

Del citat

Annemette Digmann, forsker i ledelse og innovation,

har bl.a. drevet omfattende aktionsforskning i kommuner og skrevet en lang række artikler om bl.a. politisk dreven innovation. Tidligere innovationschef i Region Midtjylland. Forfatter til bl.a. bogen 'Vi er på vej – offentlig innovation 2.0'.