SAMARBEJD PÅ TVÆRS

79%

... af de offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere

Del illustration Download illustration

79 PCT. AF DE OFFENTLIGE INNOVATIONER SKER I SAMARBEJDE MED EN ELLER FLERE SAMARBEJDSPARTNERE UDEN FOR ARBEJDSPLADSEN

Fig_kap7_7.jpg

Procentandele af offentlige innovationer, der er udført i samarbejde med andre aktører uden for egen arbejdsplads, dvs. uden for f.eks. den enkelte børnehave eller det enkelte hospital. Spørgsmålet lyder: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation?”. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

EKSTERNT OFFENTLIGT SAMARBEJDE ER FORBUNDET MED STØRRE SANDSYNLIGHED FOR HØJERE KVALITET

Fig_kap7_7.jpg

Procentandel af offentlige innovationer, der fører til øget kvalitet fordelt på samarbejdspartnere. Set i forhold til innovationer udført uden noget samarbejde med aktører uden for arbejdspladsen opnås der signifikant oftere højere kvalitet i innovation udført i samarbejde med hver af de i figuren nævnte aktører. Resultaterne er vægtet op til den samlede population af arbejdspladser, der har indført en innovation i perioden 2015-2016. Antal observationer = 1.942.

Del illustration

Case

FRYSETØRRET BLOD I AKUTBILERNE REDDER LIV

icon-check.png Med frysetørret blod i akutlægebilerne kan akutlæger sikre bedre overlevelsesmuligheder og tidlig behandling af patienter med en livstruende blødning. Studier viser, at hurtig behandling med blodprodukter kan øge den tidlige overlevelse med 25-30 procent.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

"Den korteste afstand mellem to mennesker er dialog. Som offentligt ansatte er vi vant til at dokumentere og skriftliggøre vores arbejde uden egentlig at tænke over, at vi skaber større afstand til borgeren med vores kommunikation. Vi overser de muligheder, der er for at skabe fælles forståelse i den ligeværdige samtale. Det er meget enkelt – hvis en borger klager, så ring vedkommende op og tal sammen – som oftest findes løsningen i dialogen."

Del citat

Pernille Kapler Andersen, specialkonsulent i Roskilde Kommune.

Pernille Kapler Andersen arbejder blandt andet med tværgående innovationsprojekter og har blandt andet været projektleder på implementeringen af klagedrevet innovation i Roskilde Kommune. Kontakt: 46 31 80 28, pernilleka@roskilde.dk

quote-dummy.jpg

I Vejdirektoratet har vi erfaret, at de bedste løsninger gribes sammen med andre. Groft sagt er det en rejse fra ’not invented here’ til ’tyvstjålet og udviklet med andre, og ud på vejene med glæde’. Vi vil løbende forbedre servicen over for trafikanterne, og derfor skal vi forstå udviklingen og udnytte de nye muligheder. Her er samarbejde helt centralt. Både i danske netværk, f.eks. vejregelgrupperne, og i nye offentligt-private partnerskaber og foreningen af europæiske vejdirektører, hvor Vejdirektoratet leder innovationsprogrammet.

Del citat

Frederik Hoedeman, projektkoordinator i afdelingen for Videnskoordinering og Vejstandarder, Vejdirektoratet.

Frederik Hoedeman arbejder med innovation og forandringsledelse og har blandt andet været med til at udarbejde Vejdirektoratets innovationsstrategi. Kontakt: 72 44 35 51, frho@vd.dk

Case

SKOLEBØRN OG ÆLDRE LÆRER AF HINANDEN

icon-check.png Én gang om ugen bliver en gruppe elever fra Lind Skole undervist på Lind Plejecenter. Samarbejdet, som en skolelærer og en medarbejder på plejecenteret har taget initiativ til, styrker de fagligt svage elever, mens plejecenterets beboere får mere indhold og glæde i hverdagen

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Samarbejde eller samskabelse mellem offentlige instanser som f.eks. et hospital og en kommune bliver endnu mere vigtigt i fremtiden. Men der findes også guld i sprækkerne inden for samme system. Nye tiltag på ét hospital kan skabe muligheder eller udfordringer for regionens andre hospitaler. Derfor giver samspil værdi, men værdien opstår ikke af sig selv. I mine øjne skal vi ikke innovere parallelt på de samme ting, vi skal samarbejde om de nye løsninger, så vi skaber den virkelige værdi for borgerne og systemet.

Del citat

Christian Bjerrum, innovationskonsulent, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Kontakt: 24 94 74 28, christian.bjerrum@vest.rm.dk

Værktøj

Fælles sprog og fælles ramme med projektmodel

Socialforvaltningen i Københavns Kommune (SOF) har udviklet en projektmodel, der har til formål at styrke og udbrede projektarbejde i SOF. Med en fælles ramme for projektarbejdet kan de involverede nemmere samarbejde på tværs og sikre den løbende videndeling. Læs mere
quote-dummy.jpg

Det, at vi i dag alle har fokus på tværfagligt samarbejde og inddragelse af netværk, fælles i vores organisation, har bestemt opkvalificeret vores arbejde. Det er også en kæmpe gevinst, at vi sidder på kontor ved siden af hinanden i stedet for at være opdelt i fagligheder. Vi bruger hinanden langt mere. Hvor det før var mig som rådgiver, der havde en sag, har vi nu fælles sager tværfagligt. Den forebyggende indsats lykkes klart bedre, og det giver langt større arbejdstilfredshed at arbejde på denne måde.

Del citat

Vibeke Marlene Johannessen, socialrådgiver, Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune.

Kommunen indførte i 2013 "Herningmodellen": En model efter svensk inspiration, der sikrer en bedre og mere sammenhængende forebyggelsesindsats over for udsatte børn og unge i tæt samspil mellem sundhedspleje, skoler og dagtilbud. Kontakt: 96 28 63 24, cbfvj@herning.dk

quote-dummy.jpg

Når vi i Aabenraa Kommune medudvikler ny teknologi, er to ting afgørende for, at vi skaber reel og varig værdi. Den ene er, at borgere og medarbejdere sammen med innovative virksomheder spiller helt centrale roller i udviklingsprocessen. De bedste løsninger opnås, når udviklere og brugere arbejder sammen i den virkelighed, hvor løsningerne skal bruges. Den anden er, at virksomhedernes nye produkter i sig selv ikke skaber værdi. Værdien opstår, når de nye løsninger giver mening og bruges i dagligdagen af borgere og medarbejdere.

Del citat

Jakob Christian Kyndal, direktør for Social & Sundhed, Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune vandt Welfare Tech Award i 2017 for sit engagement i offentligt-privat samarbejde om udvikling og ibrugtagning af ny velfærdsteknologi. Kontakt: 73 76 73 33, jck@aabenraa.dk

De norske tal

Offentligt samarbejde inden for samme kommune

I både de danske og de norske kommuner samarbejdes der ofte om innovation mellem arbejdspladser inden for den samme kommune. Blandt de kommunale innovationer sker 56 procent af de danske og 57 procent af de norske i samarbejde mellem flere arbejdspladser inden for samme kommune. Hyppigheden af de interne samarbejder er således bemærkelsesværdigt ens i de to lande.

Del illustration
Det siger eksperten

Bring forskellige fagligheder i spil og forløs potentialet

Julie Becher er chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune. Hun har indtil april 2018 haft ansvaret for kerneopgaven Uddannelse til Alle Unge, en utraditionel og nyskabende måde at organisere uddannelses- og ungeindsatsen på, som bl.a. bygger på nye samarbejder internt i kommunen og med ungdomsuddannelserne. Læs ekspertens råd
Case

ÅBEN DATA-SAMARBEJDE SKABER NYE SERVICES

icon-check.png 35 kommuner og tre regioner er gået sammen i åben data-fællesskabet ”Open Data DK”, hvor offentlige data bliver lagt åbent frem, så borgere og virksomheder nemt og gratis kan tilgå dem. Dataportalen har betydet større gennemsigtighed og resulteret i en række nye tjenester og services, bl.a. en parkeringsapp, der har brugt parkeringshusdata fra Aarhus Kommune mere end en million gange.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

Det tværsektorielle samarbejde skal samle forskellige faglige rationaler og kulturer – og ikke mindst forskellige økonomier. De strategiske ledere er bedst hjemme i ledelsesrummet i egen søjle, men nu skal de træde ud i et fælles ledelsesrum. Det er svært, fordi beslutningsprocesserne vil være uklare og tage længere tid, og konsensus skal ofte genbesøges. Så hold blikket fast på, at samarbejdet er absolut nødvendigt – ellers bliver borgerne fastlåst i meningsløse mellemrum.

Del citat

Kirsten Engholm Jensen, specialkonsulent på tværs af sektorer, Borgerdesign.

Kontakt: 23 69 16 47, kiej@aarhus.dk / kirjen@rm.dk

Case

BORGER-APP GIVER KOMMUNEN TIP OM REPARATIONER

icon-check.png Ved en fælles indsats har en række kommuner udviklet appen ”Rapport fra Stedet”, hvor borgere kan indberette tilfælde af f.eks. huller i vejen og mørklagte gader direkte fra deres mobiltelefon. Muligheden for at give et hurtigt tip har betydet flere henvendelser og forenklede sagsgange i flere kommuner. Jammerbugt Kommune har eksempelvis fået 400 indberetninger alene i 2017.

Læs hele casen her

quote-dummy.jpg

“Offentlige arbejdspladser tror ofte, de er mere ens og forstår hinanden bedre, end de gør. Men at få et tværsektorielt innovationssamarbejde til at fungere kræver, at man tilrettelægger en proces, hvor man kan få øje for ligheder og forskelligheder. Ledetråden i de processer bør være en oprigtig nysgerrighed på de mennesker, de offentlige parter bistår på den ene eller anden måde. Velfærd er noget, vi gør for hinanden – indlevelse og empati er forudsætningen for at kunne gøre det bedre.”

Del citat

Thomas Hammer-Jakobsen, leder, Copenhagen Healthtech Cluster.

Copenhagen Healthtech Cluster identificerer og initierer sunde vækstmuligheder på tværs af hospitals- og plejesektorerne – muligheder, der kan skabe vækst for private virksomheder og bedre sundhed for borgerne. Kontakt: 61 19 37 31, thj@copcap.com

quote-dummy.jpg

“Når samarbejde på tværs af forskellige arbejdspladser i den offentlige sektor står så højt på dagsordenen, skyldes det en bred erkendelse af, at hverken udfordringer eller løsninger ligger hos en enkelt aktør, men findes i snitfladerne mellem sektorer, fagligheder og organisationer. Rigtig mange er godt i gang, men nogle gange har vi en tendens til at sætte os selv og vores egen organisation i centrum for forandringerne. Måske skulle vi øve os i at være på sidelinjen eller i periferien af langt flere samarbejder. Det handler bl.a. om noget så banalt som nysgerrighed. Om at være mere Spørge Jørgen end Byggemand Bob.”

Del citat

Astrid Læssø, partner, Udviklingsbureaet BETA, tidligere direktør for Mandag Morgen Velfærd.

Kontakt: 22 98 07 51, al@ubeta.dk

Værktøj

Tag i Innovationspraktik – og lær noget nyt

Center for Offentlig Innovation har skabt en landsdækkende Innovationspraktik for at gøre det lettere for ansatte på offentlige arbejdspladser at mødes og lære af hinanden – på tværs af den offentlige sektor. Læs mere
De norske tal

Eksternt offentligt samarbejde

I både de danske og de norske kommuner udføres 20 procent af innovationerne i samarbejde med andre offentlige arbejdspladser uden for egen kommune. På det punkt ligner de danske og norske kommuner altså hinanden forbløffende meget, til trods for at der er store forskelle i befolkningsstørrelsen på en gennemsnitlig kommune i Danmark og Norge.

Del illustration
Det siger eksperten

Øv jer i grænsekryds – og husk borgernes perspektiv

Annemette Digmann er selvstændig forsker og forsker bl.a. i ledelse og innovation. Hun har drevet omfattende aktionsforskning på tværs af den offentlige sektor og på den baggrund bidraget med en række bøger og artikler. Derudover er hun tidligere innovationschef og ekspert i tværgående innovationsprojekter. Læs ekspertens råd
Case

BREDT SAMARBEJDE SKABER TRYGHED PÅ TOGSTATIONER

icon-check.png I Sydsjælland og Lolland-Falsters Politikreds er det lykkedes at nedbringe antallet af urohændelser med 15 pct. og samtidig øge trygheden på fem større togstationer med syv pct., ifølge DSB’s tryghedsindeks. Det er resultatet af et bredt samarbejde mellem politi, kommuner, DSB, Lokaltog og Banedanmark. Projektet har også skabt værdifulde tværsektorielle relationer.

Læs hele casen her