SKAB NYT MED FRIVILLIGE

16 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.

Åben illustration SKAB NYT MED FRIVILLIGE Download illustration

FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN POSITIV ROLLE I EN UD AF SEKS OFFENTLIGE INNOVATIONER

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor frivillige foreninger eller organisationer spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for frivillige foreninger i mindst ét af tre spørgsmål: Om frivillige foreninger har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om frivillige foreninger i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med frivillige foreninger om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 16 %, fordi frivillige foreninger kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN POSITIV ROLLE I EN UD AF SEKS OFFENTLIGE INNOVATIONER"

DER SKABES MANGE TYPER VÆRDI, NÅR FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN POSITIV ROLLE

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når frivillige foreninger spiller en positiv rolle for innovationen. Værdien borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når frivillige foreninger spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "DER SKABES MANGE TYPER VÆRDI, NÅR FRIVILLIGE FORENINGER SPILLER EN POSITIV ROLLE"

Case

BORGERE OG FRIVILLIGE FORENINGER GIVER TIDLIGERE ØVELSESTERRÆN NYT LIV

I Randers har et tæt partnerskab mellem boligorganisation, kommune, Randers Produktionshøjskole og Naturstyrelsen udviklet et udsat naturområde og bl.a. skabt nye læringsmiljøer og løftet et nærtliggende boligområde. Lokale borgere og frivillige foreninger har haft en nøglerolle i processen, der især har bygget på borgerinddragelse og samskabelse.

Læs hele casen her

"I Nordfyns Kommune tør vi tænke innovativt. Det er det, der skal til, for at vi udvikler os. Et vigtigt element i innovationen er at involvere dem, som udviklingen vedrører, eller som skal understøtte tiltagene. De frivillige foreninger er vores vigtigste samarbejdspartnere. Deres involvering tænkes derfor ind fra starten, når idéen eller udfordringen dukker op. Når vi gør det og i en ligeværdig relation udvikler ideer og skaber løsninger, lykkes vi med innovationen. Det skaber værdi, bedre løsninger og styrker fællesskabet."

Åben citat fra John Zola, chef for Strategi og Politik, Nordfyns Kommune.

John Zola, chef for Strategi og Politik, Nordfyns Kommune.

Kontakt: 64 82 80 03, jzo@nordfynskommune.dk

Case

FRIVILLIGE VÅGEKONER LETTER DEN SIDSTE TID

Ingen skal tilbringe de sidste timer af livet uden medmenneskeligt nærvær og omsorg. Sådan lyder målsætningen for de frivillige vågekoner i Røde Kors’ vågetjenester. Idéen stammer oprindeligt fra Bornholm, men er nu udbredt til resten af landet, hvor vågekoner og -mænd rykker ud for at sidde hos de døende – en opgave, plejepersonale og pårørende ikke altid selv kan overkomme.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Lad os løse et problem – ikke en opgave

Troels Boldt Rømer er formand for Ungdommens Røde Kors (URK). Foreningen indgår som frivillig organisation i mange forskellige former for samarbejder med offentlige arbejdspladser om løsning af konkrete problemer, og organisationen vægter værdier som handlekraft, ligeværdige fællesskaber og gode ung-til-ung-relationer højt. Læs ekspertens råd
Besøg også...

Download COI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er COI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Værktøj

Find råd og viden om samarbejde med frivillige foreninger

Center for Frivilligt Socialt Ansvar har samlet 50 rådgivningsguider, værktøjer og øvelser, faktaguider og videoguider, som giver dig svar på spørgsmål om f.eks. love og regler, bestyrelsesarbejde, udvikling og samarbejde med frivillige og foreninger. Læs mere

"Det er utrolig vigtigt, at vi i den offentlige sektor ikke optræder som dem, der har alle løsningerne. Hvis man vil have succes med at samarbejde med frivillige som aktive medskabere af velfærd, er det afgørende at inddrage dem i den skabende proces omkring, hvilken opgave de skal løse. Vi skal facilitere processer, hvor vi spørger, hvad der skal til for, at noget bliver bedre. Og vi skal holde fokus på, hvad der giver borgerne et godt liv – ikke hvad vi mener, et godt liv er."

Åben citat fra Yvonne Barnholdt, særlig rådgiver i Det Sociale Netværk.

Yvonne Barnholdt, særlig rådgiver i Det Sociale Netværk.

Kontakt: yb@detsocialenetvaerk.dk

Case

FRIVILLIGE AKUTHJÆLPERE REDDER LIV PÅ LANGELAND

Hvis en borger får hjertestop på Langeland, er hjælpen altid tæt på. Omkring 200 frivillige i Langeland Hjertestarterforening er hele døgnet klar til at rykke ud med en af øens 102 hjertestartere under armen. Hjælperne får direkte besked fra vagtcentralen og når typisk frem på ca. fire minutter. I første halvår af 2016 har de genoplivet fire langelændere.

Læs hele casen her